Report Alkmaar May 2018

By , June 25, 2018 20:30

Scroll down for English

Internationale uitwisseling voor havo 4 – Alkmaar – mei 2018

Tijdens de derde internationale uitwisseling van dit schooljaar was het gastheerschap aan Alkmaar.

Samen met mevrouw Hoogenhout en de heer Van der Helm verwelkomden onze leerlingen op het NS-station in Alkmaar de buitenlandse gasten. Voor de meesten was het een vrolijk weerzien met hun uitwisselingspartner, die ze al eerder dit schooljaar in Frankrijk of Duitsland hadden ontmoet. Een enkeling was nog niet bekend bij de Nederlandse leerlingen, maar ook bij hen was het ijs snel gebroken want iedereen ging naar een park voor enkele (kennismakings)activiteiten. Daarna gingen de leerlingen richting hun gastgezinnen en hadden de docenten een laatste overleg over het programma.

Maandag was meteen een drukke dag. Na het welkomstwoord van de vestigingsdirecteur en de afdelingsleider van de havo-bovenbouw én een rondleiding in de school, leerden de leerlingen elkaar  nog beter kennen met sportieve samenwerkingsactiviteiten.

      

De rest van de ochtend was er tijd voor de voorbereidingen voor een Plus-talk. Van tevoren waren er door de leerlingen van alle drie de betrokken scholen al enquêtes en interviews afgenomen bij leerlingen, docenten en directieleden om zo informatie te verzamelen voor hun Plus-talk. Met die gegevens gingen zij nu aan het werk. Eerst presenteerden zij hun onderzoeksresultaten, daarna werd er gebrainstormd over speerpunten voor een Plus-talk. In groepjes van vier werkten de leerlingen aan een korte, maar duidelijke en overtuigende presentatie over gezondheid in school, wat er veranderd en/of verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is.

’s Middags werd er met hulp van mevrouw Tolsma een vlieger gemaakt.

      

Ook dinsdag liet niet veel ruimte in het programma. Als eerste een lachworkshop. Dat was niet alleen hilarisch, maar ook leerzaam. Lachen blijkt behalve leuk ook nog eens goed voor je te zijn. Daarna het serieuzere werk: alle leerlingen en begeleidende docenten deden een Over-de-streep-activiteit. Persoonlijke vragen over familie, overlijden in de familie of vriendenkring, drugsgebruik of verslaving maakten ons bewust van zorgen of problemen die iederéén kan hebben. En vragen als: ben je wel eens gepest, heb je wel eens gepest, heb je wel eens gezien dat iemand werd gepest en heb je toen niets gedaan gaven ons allemaal stof tot nadenken. Gelukkig was daarna nog gelegenheid om na te praten, zodat iedereen die daar behoefte aan had z’n zegje kon doen. Centraal bij deze gesprekken stond de vraag of en hoe de school een rol kan spelen bij de aanpak van dergelijke problemen. Ook werd iedereen zich er weer van bewust dat anderen soms dezelfde of vergelijkbare zorgen hebben als jij hebt en dat je elkaar kunt helpen met luisteren en praten.

  

In verband met het weer werd het programma iets aangepast en zijn we ’s middags met z’n allen naar het strand gefietst. We kunnen heel flexibel zijn als dat nodig is.

         

 

 

Op woensdag werd de hele groep ontvangen op het stadhuis van Alkmaar door de wethouder mevrouw Konijn. In de raadzaal gingen de leerlingen in debat over allerlei maatschappelijke kwesties die met gezondheid te maken hebben. Moet de overheid videogames verbieden en donorschap verplichten? Moeten toekomstige ouders verplicht worden cursussen ‘ouderschap’ te volgen? Moet er meer aandacht komen voor seksuele voorlichting op school en kan de overheid advertenties met extreem dunne modellen verbieden? Om alles even te laten bezinken én de stad te leren kennen, deden de leerlingen daarna een rondvaart door de grachten van Alkmaar.

   

Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de Plus-talk die ’s avonds gepresenteerd moest worden, konden er van alle uitwisselingskoppels nog wat leuke portretjes worden geschoten. De docenten kwamen hier ook niet onderuit.

   

Het gezamenlijke diner bestond uit een barbecue op het schoolplein. De leerlingen hadden zelf (gezonde) inkopen gedaan en zorgden voor hun eigen vuurtje.

 

 

 

Als afronding waren er nog de Plus-talks. De vraag: wat kan de school (beter) doen op het gebied van gezondheid stond centraal. De presentaties moesten bondig zijn en overtuigen, een probleem omschrijven en de oplossing daarvoor bieden. Ze werden op kwaliteit en haalbaarheid van de plannen beoordeeld door zowel de leerlingen als de docenten.

Twee Plus-talks kwamen als beste uit de bus: het zitten op yoga-ballen tijdens de lessen, om rug- en andere gezondheidsproblemen te voorkomen en het aanbieden van lessen over mentale gezondheid.

De laatste barbecue-resten werden van het schoolplein geruimd en op de geprinte portretfoto’s werden mooie teksten aan elkaar geschreven, maar daarna kwam er toch echt een einde aan het uitwisselingsprogramma van 2017-2018 in Alkmaar. Donderdag werd er voor vertrek naar Darmstadt en Troyes nog een bezoek gebracht aan Amsterdam, om nog het één en ander van de Hollandse cultuur te beleven.

We hopen van harte dat de buitenlandse gasten net zo hebben genoten als wij en dat we met z’n allen deze positieve ervaring kunnen meenemen naar het Europa van de toekomst.

Deze uitwisseling werd mede mogelijk gemaakt door Erasmus+ en het Alkmaars Uitwisselings Comité.

Third meeting – Alkmaar May 2018

The third international exchange during the project Health was hosted by PCC Het Lyceum in Alkmaar.

On Sunday, May 12, our students who participate in the internationalization program were waiting to welcome their guests from Darmstadt and Troyes at the train station in Alkmaar. It was a happy reunion for most students, who had met their exchange partners during previous exchanges in Germany or France. Only a few of the partners hadn’t met with the Dutch students before, but it didn’t take long before the ice had broken, since they all went to a park and played some ice breaker games. After that, the students took off on their own and had dinner together with their partners. The teachers discussed the program of the visit to Alkmaar.

Monday was a busy day. Mr. Ansink, principal of the school, and Ms. Van Dam, head of department, welcomed the guests and the visitors were given a tour around the school premises by their hosts. After that, the students got to know each other even better by doing sport activities.

During the remainder of the morning there was time to focus on the PlusTalk. Beforehand, students of all three participating schools did preparatory work: they interviewed students, teachers and management team members to collect information. The findings were presented and discussed and used to brainstorm topics for the PlusTalks. Teams of four students worked on a short, factual and convincing presentation about changes and improvements regarding health issues in schools and about the requirements to realize such changes.

In the afternoon, they made a kite with the help of Mrs. Tolsma.

Tuesday started with a workshop on laughing. This workshop was both hilarious and educational. As it appears, laughing isn’t just fun, it is healthy too. After this, all students and teachers joint in in a more serious activity: Cross the line. Personal questions about family, loss of loved ones, drug use or addiction were asked, and they made everyone aware that worries and problems exist for more people than you would wish for. Also questions about bullying, being bullied, and about not trying to prevent bullying provided food for thought. Fortunately, there was time to evaluate afterwards. Anyone who wanted to, got a chance to vent their opinions. Together the students concluded that everybody has his own issues, that may or may not be comparable to someone else’s. Talking about such issues can help to deal with them. The key question during the conversations was: in what way can school help to tackle such problems?

The afternoon program was adjusted a little bit because of the weather and everybody cycled to the beach.

On Wednesday, the group was received at Alkmaar’s City Hall. Alderman Ms. Konijn welcomed the students and there was a debate on social issues concerning health. For example: should the government forbid videogames and should everybody be an organ donor? Should parenting courses be obligatory for future parents? Should sexual education be more comprehensive, and should the presence of extremely skinny models be forbidden in advertising?

In order to get to know the city, the students took a cruise through the canals of Alkmaar.

While the students put the finishing touch to the PlusTalk, there was time to take photos of all the exchange couples. The teachers also got their turn.

At the end of the day, first there was a cookout in the schoolyard. The students had done their own (healthy) grocery shopping and looked after their barbecues themselves.

After dinner, the students did their PlusTalks. The central question was if and how schools can anticipate better regarding health issues. The presentations had to be to the point and convincing, had to describe a problem and offer a solution for it. They were assessed both by students and teachers.

Two PlusTalk-suggestions were considered best: have all students sit on yoga-balls during lessons, to prevent back problems and other health issues, and have schools offer lessons on mental health.

The schoolyard was cleaned up and the students wrote nice messages to each other on the portrait photos. But after that, the third international exchange of 2017-2018 came to an end. On Thursday the students visited Amsterdam before they went back to Troyes and Darmstadt.

We sincerely hope that the guests from Germany and France enjoyed these days as much as we did and we all take this positive experience along to the Europe of the future.

This program is supported by Erasmus + and the Exchange Committee of the City of Alkmaar.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy